Regulamin czytelni i wypożyczalni

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. FABIANA WIERZCHOWSKIEGO W GNIEWIE

§ 1.
1.      Biblioteka służy Użytkownikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną.

2.      Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:

·         niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów,

·         wysłanie ponaglenia dotyczącego nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

·         zagubienie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych,

·         wypożyczenie międzybiblioteczne (koszty przesyłki pocztowej),

·         usługi (ksero, wykonywanie wydruku).

3.      Wszystkie opłaty pobierane są zgodnie z cennikami zatwierdzonymi przez Dyrektora PiMBP w Gniewie.

4.      Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni oraz wypożycza poza Bibliotekę.

5.      Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały biblioteczne.

6.      W Bibliotece można korzystać z telefonów komórkowych w sposób niezakłócający pracy innym Użytkownikom.

 7.      Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom nietrzeźwym i będących pod wpływem środków odurzających. 

 

§ 2.
ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

1.  Czytelnikiem bezpłatnie korzystającym z wypożyczania może zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:

• zapozna się z Regulaminem Korzystania ze Zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie,

• okaże dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,

• wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.

2.  Za Czytelnika do lat 18 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun prawny.

3.  Czytelnik ma obowiązek informować Bibliotekę o każdej zmianie swoich danych osobowych.

4.  Dane osobowe Czytelników gromadzone przez Bibliotekę służą wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz do celów statystycznych. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

5.    Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów oraz 2 płyty (książki mówione, płyty CD, filmy DVD, e-booki, kursy językowe).

6.  Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 60 dni.

7.  Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych jeśli pozycje są szczególnie poszukiwane.

 8.  Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek, jednak nie więcej niż 2 razy. Nie przedłuża się terminu zwrotu nowości czytelniczych. Prolongatę można uzyskać osobiście w wypożyczalni oraz telefonicznie i poprzez e-mail.

9.  Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu w regulaminowym terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych bez wezwania ze strony Biblioteki.

10.  Przekroczenie terminu zwrotu skutkuje wysłaniem upomnienia, za które Biblioteka pobiera opłatę zgodną z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora PiMBP w Gniewie.

11. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.

12.  Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają Czytelnika.

13.  Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada Czytelnik.

14.  W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie z odszkodowania może nastąpić tylko po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez uprawnione organy.

15.  Czytelnik w zamian za zagubiony lub zniszczony materiał biblioteczny może:

• odkupić identyczny egzemplarz danego materiału bibliotecznego,

• zwrócić najnowsze wydanie tego samego materiału bibliotecznego,

• zwrócić inny materiał biblioteczny o aktualnej wartości zagubionej lub zniszczonej pozycji (po konsultacji z bibliotekarzem),

• uiścić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez Dyrektora PiMBP w Gniewie.

16.  Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia, uszkodzenia materiału bibliotecznego oraz z tytułu wysłania upomnień bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

 17.  Jeśli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu materiałów bibliotecznych lub uiszczenia opłat, Biblioteka wstrzymuje dalsze wypożyczenia oraz może dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 3.
ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1.  Prawo do korzystania z czytelni  mają wszyscy chętni, niezależnie od tego czy są stałymi Użytkownikami  Biblioteki.

2.  W czytelni można korzystać:

• ze wszystkich zbiorów Biblioteki,

• ze zbiorów udostępnianych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,

• z materiałów własnych po uprzednim zgłoszeniu ich bibliotekarzowi.

3.  Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wypożyczone materiały bibliotekarzowi oraz wpisać się do Rejestru Czytelni.

4.  Wynoszenie z czytelni materiałów bibliotecznych stanowiących własność Biblioteki jest zabronione.

5.  Użytkownicy zarejestrowani w Bibliotece mogą wypożyczyć do domu czasopisma i gazety, z wyjątkiem:

• bieżących numerów gazet i czasopism,

• numerów przeznaczonych do opracowania i archiwizacji.

6.  Liczbę jednorazowo wypożyczonych tytułów prasy ustala bibliotekarz.

7.  Z materiałów bibliotecznych czytelni korzysta się na miejscu.

8.  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć materiały biblioteczne poza siedzibę Biblioteki. Może to nastąpić po zamknięciu biblioteki, a zwrot musi odbyć się przed jej otwarciem następnego dnia, bądź też „na weekend”.

9.  Czytelnik może wypożyczyć nie więcej niż 3 materiały biblioteczne.

10. Termin zwrotu zbiorów wypożyczonych z czytelni nie jest przedłużany.

11. W przypadku nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych Czytelnik traci prawo do tej formy wypożyczeń.

12. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie do celów prywatnych, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, poprzez:

• kopiowanie (ksero),

• wykonywanie wydruków,

• skanowanie,

• wykonywanie zdjęć fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym.

13. Korzystanie w Bibliotece z usługi drukowania, kopiowania jest płatne, zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora PiMBP w Gniewie.

14. Bibliotekarz ma prawo odmówić skopiowania materiałów bibliotecznych w przypadku złego stanu technicznego publikacji oraz ze względu na przepisy prawa autorskiego.

§ 4.
ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ

1. Z wypożyczalni międzybibliotecznej ma prawo korzystać każdy zarejestrowany Czytelnik.

2. Zamówienie na potrzebne i nieosiągalne materiały biblioteczne Czytelnik może złożyć osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. W zamówieniu należy podać następujące informacje:

• dla wydawnictw zwartych: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania,

• dla wydawnictw ciągłych: tytuł, miejsce wydania, tom, rocznik, rok wydania, numer zeszytu, strony, nazwisko autora i tytuł artykułu.

4. Zamówione przez Czytelnika materiały mogą być sprowadzone z bibliotek uczestniczących w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

5. Materiały biblioteczne, których brak w bibliotekach krajowych, można wypożyczać z bibliotek zagranicznych za pośrednictwem Biblioteki Narodowej w Warszawie.

6. Informację o zrealizowaniu zamówienia Czytelnik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

7. Sprowadzone materiały  biblioteczne udostępniane są Czytelnikowi wyłącznie na miejscu w Czytelni – w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą i według ustalonych przez nią zasad.

8. Koszty związane z otrzymaniem i odesłaniem wypożyczonych materiałów bibliotecznych ponosi Czytelnik (wg taryfy Poczty Polskiej).

§ 5.
ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

1. Korzystanie z komputerów oraz programów zainstalowanych w komputerze jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych, niezależnie od tego czy są stałymi Użytkownikami Biblioteki.

2. Czytelnia internetowa służy użytkownikom jako źródło wiedzy i informacji, dlatego wyszukiwanie internetowe powinno służyć przede wszystkim w tym celu.

3. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.

4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z komputera powinien wpisać się do Rejestru Czytelni Internetowej.

5. Czas korzystania z komputerów wynosi 60 minut. W przypadku dużej liczby chętnych może on zostać skrócony.

6. Korzystanie z usługi drukowania jest płatne, zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora PiMBP w Gniewie.

7. W czasie korzystania z komputera zabrania się:

• kopiowania oprogramowania i używania do celów komercyjnych,

• korzystania ze stron i plików upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania  sprzętu do gier komputerowych online,

• wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów  niezgodnych z prawem,

• wszelkiego działania powodującego dewastację lub uszkodzenia komputera,

• instalowania oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian

w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk

komputerowych,

• łamania zabezpieczeń systemu,

• samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

8. Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu

do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie. Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane.

9. Korzystający z komputera odpowiada materialnie za stanowisko i ponosi koszty ewentualnych uszkodzeń sprzętu (zniszczenie, zawirusowanie itp.).

10. Praca na komputerach należących do Biblioteki jest monitorowana.

11. Bibliotekarz dyżurny ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik narusza zasady regulaminowego korzystania z komputera i Internetu.

12. Pracę na bibliotecznych stanowisk komputerowych należy zakończyć na 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.

13. W wyjątkowych sytuacjach jedno stanowisko komputerowe może być zarezerwowane na potrzeby Biblioteki.

§ 6.
USŁUGI ODPŁATNE

 1. W Bibliotece istnieje możliwość skorzystania z odpłatnych usług komercyjnych (kopiowanie, wydruki).

 2. Opłaty pobierane za korzystanie z usług określa cennik zatwierdzony przez Dyrektora PiMBP w Gniewie (załącznik nr 1).

 

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki Użytkownicy mogą zgłaszać do Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gniewie.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Bibliotekarza do Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Gniewie.

3. Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane są Użytkownikom do wiadomości przez umieszczenie ich na stronie internetowej Biblioteki: www.bibliotekagniew.pl, na Facebook’u oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Bibliotece głównej oraz filiach bibliotecznych.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2017 r.

Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

1. Opłata za każde wysłane upomnienie o zwrot materiałów bibliotecznych zwykłym listem – 4 zł

2. Opłata za każde wysłane upomnienie o zwrot materiałów bibliotecznych poleconym listem – 10 zł