Statut biblioteki

STATUT
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. KS. FABIANA WIERZCHOWSKIEGO
W GNIEWIE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy uchwały Nr XXVI/171/04 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 sierpnia 2004 roku.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Gniew, zwana w dalszej części „Organizatorem”.

3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury Organizatora.

 

§ 2.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu

§ 3.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiada dwie filie tj. filia w Wielkich Walichnowach i filia w Opaleniu, sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi w powiecie tczewskim.

§ 4.

1. Siedzibą biblioteki jest miasto Gniew.

2. Terenem działalności biblioteki jest powiat tczewski.

§ 5.

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką w imieniu Gminy Gniew sprawuje Burmistrz. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki w zakresie realizacji jej zadań określonych w art. 27 ust 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach, sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

§ 6.

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

§ 7.

1. Biblioteka używa pieczęci:

okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek herbu Gminy Gniew, a w otoku nazwę biblioteki w pełnym brzmieniu „POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KS. FABIANA WIERZCHOWSKIEGO W GNIEWIE”.

nagłówkowej o następującej treści:

„POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KS. FABIANA WIERZCHOWSKIEGO W GNIEWIE”

adres……………………………………….tel……………………………

NIP……………………….. Regon……………………………………..

podpisowej o następującej treści:

DYREKTOR POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. FABIANA WIERZCHOWSKIEGO W GNIEWIE

imię i nazwisko……………………………………………………………………………

3. Biblioteka może stosować własne logo ustanowione przez dyrektora po zatwierdzeniu przez Burmistrza.

4. Na zewnątrz budynku biblioteki umieszcza się tablicę z herbem Gminy Gniew i tablicę koloru niebieskiego z napisem koloru białego o następującej treści: „POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KS. FABIANA WIERZCHOWSKIEGO W GNIEWIE

Rodział II
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 8.

Celem biblioteki jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

§ 9.

Do zakresu działalności biblioteki należy w szczególności:

1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów specjalnych (dokumenty archiwalne, zbiory kartograficzne, fotograficzne, audiowizualne, elektroniczne).

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym.

4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej.

5. Prowadzenie działalności wydawniczej.

6. Współdziałanie z bibliotekami sieci bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, Gminnym Centrum Informacji i szkołami.

7. Udzielanie bibliotekom szkolnym i zakładowym pomocy fachowej.

8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

9. Zapewnienie dostępu do literatury naukowej, popularnonaukowej, zbiorów audiowizualnych i multimedialnych na terenie powiatu.

10. Pośrednictwo w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych na terenie powiatu.

11. Prowadzenie różnych form, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, ułatwianie kontaktu z kulturą i sztuką, przede wszystkim poprzez tworzenie ofert i warunków dla kulturalnego spędzania czasu wolnego społeczności lokalnej.

12. Działania na rzecz rozwoju kultury, ochrony i podtrzymania dziedzictwa kulturowego kraju, regionu, gminy oraz pielęgnowania polskości i tradycji narodowej.

13. Organizowanie imprez kulturalnych, w tym koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, spektakli, turniejów, festynów, spotkań autorskich, sympozjów, kiermaszów, wernisaży, wystaw, konkursów, cyklicznych zajęć i warsztatów artystycznych itp.

14. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także osób niepełnosprawnych.

15. Działania mające na celu promocję i organizację wolontariatu związanego z działaniami kulturalnymi.

§ 10.

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

§11.

Przy Bibliotece działa Izba Regionalna pod nazwą „Skarby Ziemi Gniewskiej”.

§ 12.

Celem Izby Regionalnej jest gromadzenie i przechowywanie zabytków, informowanie o wartościach i treści gromadzonych zbiorów – zabytków i dóbr materialnych znalezionych i związanych z dziejami i kulturą Gminy Gniew i Kociewia. Izba Regionalna gromadzi i przechowuje, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa, zbiory z zakresu archeologii, etnografii, kultury i sztuki, w szczególności:

– zabytki archeologiczne, w tym obiekty wykonane z tkanin, obiekty metalowe, z bursztynu, obiekty o złożonych strukturach, zabytki szklane, ceramiczne, skórzane, kościane i detale architektoniczne dotyczące Pomorza, a w szczególności Gminy Gniew i Kociewia

– zabytki etnograficzne i sztukę użytkową dotyczące Pomorza, a w szczególności Gminy Gniew i Kociewia

– fotografie, książki, katalogi, historyczne materiały dokumentacyjne dotyczące Pomorza, a w szczególności Gminy Gniew i Kociewia

– historyczne przedmioty codziennego użytku związane dotyczące Pomorza, a w szczególności Gminy Gniew i Kociewia.

§ 13.

Izba Regionalna organizuje określone cele:

1. Inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory i materiały dokumentacyjne.

2. Organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe.

3. Prowadzi działalność edukacyjną, w tym lekcje muzealne, konferencje, sesje, sympozja, wykłady i inne.

4. Prowadzi działalność naukowo – badawczą.

5. Prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną z ramienia Organizatorów.

6. Prowadzi działalność fotograficzną z ramienia Organizatorów.

7. Udostępnia zbiory do celów edukacyjnych i naukowych.

8. Publikuje katalogi, przewodniki po wystawie, wyniki badań naukowych oraz wydawnictwa popularnonaukowe z zakresu swojej działalności.

9. Zapewnia właściwe warunki zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji.

10. Współpracuje z innymi muzeami, placówkami kulturalno – oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami o pokrewnych działaniach w kraju i za granicą.

11. Uzupełnia zbiory nowymi nabytkami, pozyskiwanymi w formie zakupów i darowizn.

12. Przejmuje depozyty od osób prywatnych i instytucji.

§ 14.

1. Wykonanie zadań Izby Regionalnej określonych w §12 nadzoruje Koordynator Izby Regionalnej.

2. Kwestiami podpisywania umów, reprezentowania, opracowywaniem i realizacją finansowych planów działalności Izby Regionalnej zajmuje się koordynator muzeum, który podejmuje decyzję za kontrasygnatą dyrektora.

3. Koordynatora Izby Regionalnej powołuje i odwołuje Burmistrz, który wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy.

Rodział III
ORGANIZACJA WEWNĘTRZA I SPRAWY PRACOWNICZE

§ 15.

1. Na czele biblioteki stoi Dyrektor, który jest jej jednoosobowym organem.

2. Do zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności dyrektora należy w szczególności:

– kierowanie działalnością biblioteki,

– reprezentowanie biblioteki na zewnątrz,

– opracowywanie i realizacja finansowych planów działalności biblioteki,

– wykonywanie w imieniu biblioteki jako pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy,

– gospodarowanie mieniem biblioteki,

– zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i ochrony przeciwpożarowej,

– ponoszenie odpowiedzialność przed Radą Miejską i Burmistrzem za realizację zadań biblioteki i powierzone mienie.

– kontrasygnuje działania wywołujące skutki finansowe koordynatora Izby Regionalnej.

3. Szczegółowy zakres zadań uprawnień i odpowiedzialności dyrektora określa Burmistrz.

4. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz.

5. Burmistrz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora.

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

§ 16.

1. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeby w bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor biblioteki.

3. Dyrektor wydaje wewnętrzne regulaminy i instrukcje dotyczące spraw pracowniczych.

§ 17.
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 18.
Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział  V
GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ                                                                              

 § 19.

1. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określanych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej jest roczny plan finansowy instytucji zatwierdzony przez Dyrektora.

3. Na podstawie w/w przepisów Dyrektor wydaje wewnętrzne dokumenty dotyczące spraw finansowych i rachunkowości.

4. Nadzór nad gospodarką finansową biblioteki sprawuje Skarbnik Gminy.

5. Dyrektor biblioteki zobowiązany jest do składania Zarządowi Powiatu corocznego sprawozdania rzeczowego i finansowego z realizacji powierzonych zadań w terminie do 31 stycznia roku następnego.

6. Na wniosek Zarządu Powiatu Dyrektor biblioteki składa dodatkowe informacje i sprawozdania dotyczące sposobu wykonywania funkcji powiatowej biblioteki publicznej.

7. Zarząd Powiatu ma prawo wglądu w dokumenty biblioteki w części dotyczącej jej działalności, jako powiatowej biblioteki publicznej.

8. Gminna Biblioteka Publiczna pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

9. Przychodami instytucji kultury są wpływy: – z prowadzonej działalności, -dotacje z budżetu, -środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, -z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym i lokat, – wpływy z reklam, – z opłat nauki gry w Ognisku Muzycznym, – ze sprzedaży wydawnictw, -z darowizn i sponsoringu od różnych podmiotów i osób fizycznych -sprzedaży biletów na przedstawienia, koncerty, spektakle, wystawy oraz inne wydarzenia -oraz z innych źródeł.

10. Wysokość rocznej dotacji na działalność instytucji kultury ustala organizator.

 § 20.

Biblioteka poza celami i zadaniami określonymi w rozdziale II, po spełnieniu wymaganych warunków formalnych, może realizować inną działalność wspomagającą, gospodarczą, z której całkowity dochód przeznacza na cele statutowe.

§ 21.

Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan działalności biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z gminy Gniew, określonej w uchwale budżetowej Rady Miejskiej na dany rok oraz wysokości dotacji ze środków budżetowych powiatu określonych w porozumieniu w sprawie powierzenia Gminie Gniew zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Rodział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 22.

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania na wniosek Rady Miejskiej, Burmistrza lub Dyrektora.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawach i niniejszym statucie Burmistrz może wydać odpowiednie zarządzenie.