OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych osobowych naszej biblioteki jest Jacek Kędzierski.
Zgłoszenia proszę kierować na adres iod@bibliotekagniew.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
prawach z tym związanych od dnia 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks.
Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie, Pl. Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@bibliotekagniew.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa / zawartych umów / na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi, realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz dla których podstawą
prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej w określonym celu.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem
przetwarzają dane osobowe.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia
danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: danie nie są już
niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba ,
której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba,
której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe musza być usunięte w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane
dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne
z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich
ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba , której
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której
dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu; prawo do przenoszenia danych – przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z
osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, przetwarzanie
odbywa się w sposób zautomatyzowany; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w
przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z
Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnianych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczelności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO): przysługuje Pani/Panu
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi
ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy
przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.