Książka na telefon

Książka na telefon

to usługa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie adresowana do mieszkańców Gniewu, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczania materiałów bibliotecznych.

Zamawianie książek

Materiały biblioteczne można zamawiać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy wypożyczalni.

  • telefonicznie: (58) 535 30 08
  • e-mail: czytelniagniew@gmail.com

Książki dostarczane będą do domów Czytelników raz w tygodniu – w środy

REGULAMIN USŁUGI „Książka na telefon”

§ 1.

1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Gniewu, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych.

2. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.

3. Materiały biblioteczne można zamawiać od poniedzialku do piątku w godzinach pracy wypożyczalni.

telefonicznie – (58) 535 30 08 , e-mail: czytelniagniew@gmail.com

4. Materiały biblioteczne będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Powiatowej i  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie raz w tygodniu – w środę.

5. Przy zapisie Czytelnik powinien:

·         okazać dowód osobisty,

·         wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania.

7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 2.

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 woluminów oraz 2 płyty (książki mówione, płyty CD, filmy DVD, e-booki, kursy językowe).

2. Usługa nie obejmuje książek z czytelni.

3. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 60 dni.

4.  Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia materiałów bibliotecznych jeśli pozycje są szczególnie poszukiwane.

5. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych  może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

6. Nie przedłuża się terminu zwrotu nowości czytelniczych

§ 3.

1. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.

§ 4.

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.

3. Czytelnik w zamian za zagubiony lub zniszczony materiał biblioteczny może:

·          odkupić identyczny egzemplarz danego materiału bibliotecznego,

·          zwrócić najnowsze wydanie tego samego materiału bibliotecznego,

·         zwrócić inny materiał biblioteczny o aktualnej wartości zagubionej lub zniszczonej pozycji (po konsultacji z bibliotekarzem),

·         uiścić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez Dyrektora PiMBP w Gniewie.

4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

§ 5.

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania  z usługi „Książka na telefon”.

2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.

3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2017r.